Nakupujete na firmu? Pro podnikatele nyní možnost nákupu bez DPH.

Ochrana osobních údajů

 1. Identifikační údaje provozovatele internetového obchodu audioplay.cz
  Provozovatelem internetového obchodu audioplay.cz je společnost MediaTech Central Europe, as, se sídlem Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35772581, DIČ: 2021488568, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 5405 / B, email : mediatech@mediatech.sk, tel. č. + 421-2- 20999700, který zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ zpracovávání
  Společnost MediaTech Central Europe, a.s. respektuje Vaše soukromí. Naším cílem je nabízet Vám plnohodnotné služby, proto potřebujeme znát některá Vaše osobní údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím a ručíme Vám, že nebudou poskytnuty třetímu subjektu, kromě příjemců ve smyslu bodu 3. níže. Týká se to Vašich identifikačních a kontaktních údajů, které potřebujeme za účelem uzavření a plnění smlouvy, příp. za účelem přímého marketingu, a údajů o Vašich nákupech. Poskytnutí dotčených osobních údajů představuje smluvní požadavek. Tyto osobní údaje nám nejste povinni poskytnout, ale v případě jejich neposkytnutí v celém níže uvedeném rozsahu nebude moci dojít k uzavření smlouvy, resp. k jejímu řádnému plnění ze strany MediaTech Central Europe, a.s.

  V případě fyzických osob jde o následující osobní údaje: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, resp. adresa pro doručování, číslo telefonu a emailová adresa. V případě, právnických osob, nebo živnostníky jde o následující údaje: obchodní jméno, adresa sídla nebo místa podnikání, IČO, DIČ, DIČ, číslo telefonu a emailová adresa.

  Pokud jste nám poskytli osobní údaje, tyto budou použity pouze za účelem:

  • řádného poskytování našich služeb zákazníkům, k plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím online shopu mezi námi a vámi jako zákazníkem, před uzavřením této kupní smlouvy k zodpovězení Vašich otázek, souvisejících s poskytováním našich služeb a na technickou administraci, nezbytnou pro správné poskytování našich služeb na stránce audioplay.cz, a to vše na právním základě plnění smlouvy, jejíž stranou jste Vy jako dotčená osoba, a na základě Vašeho souhlasu.

  • marketingovými účely, pokud jste na stránce www.audioplay.cz zaregistrovali, a to na právním základě Vašeho souhlasu, vyjádřeného Vaší registrací.

 3. Příjemci osobních údajů
  Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetí straně, pokud je to nezbytné pro plnění kupní smlouvy nebo pokud jste na takové poskytnutí poskytly výslovný souhlas. Pro vybavení Vašich objednávek a řádné plnění kupní smlouvy potřebujeme Vaše jméno, příjmení, adresu (bydliště / doručení zboží), e-mail, telefonní číslo, Vaše platební údaje při platbě platební kartou. Vaše e-mailová adresa slouží jako identifikátor (pro přihlášení do zákaznického konta), a zároveň jako komunikační prostředek. V rámci zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje poskytované našim smluvním poskytovatelem služeb, jako např. poskytovatel logistických služeb, přepravce, banky a pod. Údaje mohou být poskytovateli služeb použity výhradně pro účely plnění kupní smlouvy.

 4. Kritéria pro určení doby uchovávání osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, na který jsme Vaše osobní údaje získali.

 5. Práva zákazníka v rámci ochrany osobních údajů
  Zákazník jak dotyčná osoba má v rámci ochrany osobních údajů právo na:

  • právo od provozovatele požadovat přístup k jeho osobním údajům ve smyslu čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a § 21 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon");
  • právo na opravu osobních údajů ze strany provozovatele ve smyslu čl. 16 obecného nařízení o ochraně údajů a § 22 Zákona;
  • právo na vymazání osobních údajů ve smyslu čl. 17 obecného nařízení o ochraně údajů a § 23 Zákona;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 obecného nařízení o ochraně údajů a § 24 Zákona;
   právo namítat proti zpracování osobních údajů ze strany provozovatele pro účely přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud zákazník namítne zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, provozovatel nesmí dále osobní údaje tohoto zákazníka pro účely přímého marketingu zpracovávat;
   právo na přenositelnost osobních údajů zákazníka ve smyslu čl. 20 obecného nařízení o ochraně údajů a § 26 Zákona;
   právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
   právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se zákazník domnívá, že byl přímo dotčen na jeho právech podle obecného nařízení o ochraně údajů nebo podle Zákona.
 6. Zvláštní ustanovení týkající se cookies
  Provozovatel jako správce webové stránky www.audioplay.cz používá na této webové stránce cookies, které jsou zde použity pro účely:

 7. Měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webové stránce;
  Základní funkčnosti webové stránky.

  Sběr cookies pro uvedené účely může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na právním základě oprávněného zájmu provozovatele.

  Webovou stránku je možné používat i v režimu, který neumožňuje sběr dat o chování návštěvníků webu - tento režim je možné buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru námitku na emailové adrese dpo@mediatech.sk. Vaše námitka bude zpracována bezodkladně, nejpozději do třiceti dnů od jejího doručení. Cookies nezbytné pro funkčnost webové stránky budou uchovány jen po dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky.

  Pokud podá návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webové stránky, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webové stránky.

  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webové stránce, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  Cookies jsou ukládány na dobu nejvýše 2 roky (platí pro cookies za účelem sbírání návštěvnosti).

  Shromážděné cookies soubory jsou poskytovány poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností ze skupiny Alphabet Inc.

Tato práva si zákazník může u provozovatele kdykoliv uplatnit písemně zasláním dopisu na adresu sídla provozovatele; elektronicky zasláním e-mailu na dpo@mediatech.sk, telefonicky na telefonním čísle + 421-2-20 999 700

Pokud se rozhodnete vymazat e-mailovou adresu z naší databáze s cílem ukončit zasílání newsletterů, může to kdykoli udělat i podle postupu uvedeného na každé zasílané zprávě.